Tuesday, February 26, 2008

Viktor Mikhailovich Vasnetsov

Oak Grove at Abramtsevo. 1883. Tretyakov Gallery, Moscow.

No comments: