Friday, February 29, 2008

Vasili Dmitrievich Polenov

The River Oyat. 1880.

No comments: