Thursday, February 28, 2008

Viktor Mikhailovich Vasnetsov

Design for the Tretyakov Gallery, Moscow. 1902-1904.


No comments: