Thursday, February 28, 2008

Mikhail Vasilyevich Nesterov

The Vision of the Youth Bartholemew ( St. Sergius of Radonezh ) 1889-1890. Tretyakov Gallery, Moscow.