Friday, February 29, 2008

Vasili Dmitrievich Polenov

Pond at Abramtsevo. 1883.

No comments: