Thursday, February 28, 2008

Ilya Yefimovich Repin

Portrait of Mendeleev, in the robes of Edinburgh University. 1885. Tretyakov Gallery, Moscow.

No comments: