Thursday, February 28, 2008

Ilya Yefimovich Repin

Portrait of Pavel Mikhailovich Tretyakov. 1901. Tretyakov Gallery, Moscow.

No comments: