Friday, February 29, 2008

Vasili Dmitrievich Polenov

Birch Alley at Abramtsevo. 1880. State Art Museum, Abramtsevo.

No comments: